REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tukanaudio.pl

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy TUKAN AUDIO działający pod adresem URL: https://tukanshop.pl

stanowi własność firmy
Tukan Audio Łukasz Matyasik
ul. Wrocławska 12c/9
55-100 Trzebnica

nazywanej dalej „TUKAN AUDIO” lub „Sprzedawca”.
2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż wysyłkowa towarów w postaci ustrojów akustycznych, sprzętu nagłośnieniowego i akcesoriów z branży audio-wideo.
3. Sklep internetowy TUKAN AUDIO umożliwia przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży wyrobów, składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego, zapytań dotyczących towarów prezentowanych w sklepie oraz składanie przez Klientów zamówień na zakup wybranych produktów.
4. Klientem Sklepu internetowego TUKAN AUDIO może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Każdy Klient sklepu internetowego TUKAN AUDIO jest zobowiązany zapoznać się
z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://tukanshop.pl
Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 1. Warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego TUKAN AUDIO
 2. Katalog produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na witrynie internetowej nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sprzedawcy.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową https://tukanshop.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  3. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedzone jest dokonaniem przez Klienta jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu.
  4. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
  6. Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  7. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego https://tukanshop.pl odbywa się poprzez:
  a) zalogowanie się przez Klienta do swojego konta na stronie internetowej sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu; bądź jednorazowo bez użycia konta;
  b) dokonanie wyboru produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu produktów dostępnych w sklepie;
  c) potwierdzenie dokonanego wyboru produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do Sprzedawcy z Konta Klienta.
  8. Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wskazanych przez niego w formularzu zamówienia produktów dostępnych w sklepie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Klienta, bądź składania przez niego zamówienia.
  10. Po złożeniu zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i dostępności zamówionych przez Klienta towarów.
  11. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane Klienta oraz koszty i adres do wysyłki.
  12. Po złożeniu przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych
  w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie
  13. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin
  od złożenia zamówienia lub w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych po jego otrzymaniu (jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy) – Sprzedawca potwierdzi dostępność produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

III. Koszt wysyłki towarów, warunki dostawy towarów.

 1. Wysyłki towaru realizowane są – wedle wyboru Klienta – przesyłką kurierską DHL lub Poczty Polskiej przesyłką priorytetową.
  2. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w dzień pracujący do godziny 13:00 od momentu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto Sprzedawcy.
  3. W przypadku złożenia Zamówienia, dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaznaczy inaczej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
  4. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, czas wysyłki liczy się od momentu akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
  5. Koszty dostawy towaru na terenie Polski uzależnione są od wartości zamówionego towaru, wybranego rodzaju dostawy (za pośrednictwem kuriera lub poczty) oraz sposobu płatności (przelewem na konto Sprzedawcy, systemem PayPal, lub płatność „za pobraniem”). Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji.
  6. Zamówienia realizowane są bez względu na wartość zakupionego towaru.
  Sposób opakowania zamówionych towarów jest uzależniony od indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
  Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Zamówienia z wysyłką poza granicę Polski są możliwe po indywidualnym uzgodnieniu warunków i kosztów w korespondencji mail-owej.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.
 2. Sposoby płatności.
 3. Płatność przez Klienta za zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego towar może być dokonana w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  mBank, numer 47 1140 2004 0000 3702 5836 3912 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;
  b) gotówką, przy odbiorze przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej priorytetowej
  z zakupionym towarem – w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
  W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
  2. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są jednostkowymi cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
  3. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wycofywania produktów, wprowadzania nowych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie.
  5. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Klientów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 4. Reklamacje.
 5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres:

Tukan Audio Łukasz Matyasik
ul. Wrocławska 12c/9
55-100 Trzebnica

 1. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie.
  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
  6. Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
  7. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.
  8. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru.
 2. Zwrot oraz wymiana towaru.
 3. W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na inny produkt (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko.
  3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

Tukan Audio Łukasz Matyasik
ul. Wrocławska 12c/9
55-100 Trzebnica

 1. Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.
  5. Koszty związane z transportem zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.

VII. Dane osobowe.

 1. Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych za pośrednictwem sklepu umów.
  2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.
  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
  6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Przewiń do góry